ภาษาไทย
English

การเลือกเพลงสำหรับเด็กๆ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ที่ควรมองข้าม

 

 
     กิจกรรมร้องรำทำเพลงเป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กๆ ทุกคนชอบ เพราะเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อธรรมชาติของเด็กโดยสร้างความสุขสนุกสนานแต่งเติมรอยยิ้มให้กับเด็กๆ เสมอ ซึ่งเราจะสังเกตได้จากการที่เด็กแสดงความสนใจหรือพอใจเมื่อได้ยินเสียงเพลง เช่น เขามักจะร้องคลอตามเสียงร้องเพลงของคุณพ่อคุณแม่หรือจากวิทยุโทรทัศน์ที่เขาได้ยิน หรือมักชอบกระโดดโลดเต้นตบมือตามจังหวะเพลงที่ได้ยิน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยมากมายที่สรุปผลตรงกันว่าเพลงและดนตรีเป็นสื่อที่สามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กได้ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและสมอง ดังนั้น หากจะกล่าวว่าการร้องรำทำเพลงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมากและไม่สามารถขาดไปจากโลกของเด็กๆ ได้เลยก็คงไม่ผิด

     ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณพ่อ คุณแม่และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในการเลือกเพลงที่เหมาะสมกับเด็กๆ ที่งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ เช่น ทำให้พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กดีขึ้นมิใช่ให้เกิดโทษ

โดยหลักการเลือกเพลงที่ดีสำหรับเด็กมีดังนี้

1.เป็นเพลงที่มีองค์ประกอบของเพลงที่ดี หมายถึงเพลงต้องมี

     - ทำนอง   (Melody) ที่ครอบคลุมทั้งเสียงร้องและเสียงดนตรีที่ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป เพราะระดับเสียงที่สูงจะกระตุ้นประสาททำให้เกิดความเครียดเมื่อได้ฟังมากๆ นานๆ บ่อยๆ อาจเกิดความดุดัน ก้าวร้าว ในขณะที่เสียงต่ำจนเกินไปจะทำให้รู้สึดเซื่องซึมจนถึงขั้นง่วงนอนได้

     - จังหวะ    (Rhythm) ถ้าเป็นเพลงที่มีความถี่ของจังหวะประมาณ 70-80 BPM(beat per minute) จะกระตุ้นให้เด็กอยากเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะที่ได้ยิน อยากเต้นตาม อยากกระโดด ถ้าเป็นเพลงที่มีความถี่ของจังหวะประมาณ 60 BPM ซึ่งใกล้เคียงกับการเต้นของหัวใจ (60 ครั้งต่อนาที) จะทำให้เด็กรู้สึกสงบผ่อนคลาย

     - เนื้อร้อง   (Lyric) ควรเป็นเพลงที่ใช้คำง่ายๆ ซ้ำๆ มีเนื้อร้องสั้นได้ใจความที่เด็กสามารถจดจำได้ง่าย

2. เป็นเพลงที่สะท้อนโลกของเด็ก หมายถึง เพลงที่มีเนื้อหาที่สดใส จริงใจ สนุกสนาน โดยมีเนื้อเพลงเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เด็กสนใจหรือเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กได้แก่ เรื่องพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย เรื่องโรงเรียน ครู เพื่อน เรื่องธรรมชาติ สัตว์ต่างๆ ต้นไม้ ดอกไม้ ผลไม้ ท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว เมฆ ลม ฝน รุ้งกินน้ำ เรื่องอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ตา หู จมูก ปาก แขน ขา มือ เรื่องของเล่น ตุ๊กตา หุ่นยนต์ เรื่องยายพาหนะ รถยนต์ รถไฟ เรือ เครื่องบิน รถจักรยาน

     นอกจากนี้เพลงสำหรับเด็กน่าจะเป็นเพลง ที่เราสามารถสอดแทรกเกมและการทำท่าทางประกอบเพลง เพื่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ที่จะใช้เล่นกับเด็กๆ ได้ด้วย

3. เป็นเพลงที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

     คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าคนในสังคมไทยทุกวันนี้มีความถดถอยทางด้านคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นทุกที ดังนั้น เพลงที่ดีสำหรับเด็กควรมีเนื้อหาที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเอาไว้ด้วย ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐานที่ควรสอนให้เด็กๆ ได้รู้และพึงนำปฏิบัติ ตามได้แก่ ความรักและความเมตตา ต่อเพื่อนมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ความซื่อสัตย์โดยไม่พูดโกหก ไม่ลักขโมยและไม่คดโกงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตน การแบ่งปัน การเสียสละ ความขยัน หมั่นอดทนและการช่วยเหลือผู้อื่น

     ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถสอดแทรกการสอนหรือแง่คิดที่ดีให้กับเด็กๆ ร่วมไปด้วย เพื่อปลูกฝังให้พวกเขาเป็นคนดีทั้งกาย วาจา ใจ

4. เป็นเพลงที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

     ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงการใช้จินตนาการในการคิดริเริ่มสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน รวมทั้งการคิดปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้ว ให้กลายเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เหมือนใคร เพลงเป็นสื่อหนึ่งที่สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้ดีมาก โดยเพลงที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ควรเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องที่กระตุ้น ให้เด็กคิดได้หลายทิศทางและหากให้เด็กได้คิดท่าทางประกอบตามเพลงด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเต้นตามท่าทางที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสอนก็จะดีมาก เช่น เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนกและเครื่องบิน เด็กๆ จะได้คิดว่านกกับเครื่องบินเหมือนหรือต่างกันอย่างไร และหากจะทำท่าทางเป็นนกกับเครื่องบินเขาจะสามารถแยกความแตกต่างได้อย่างไร

     แต่แท้จริงแล้วลักษณะของเพลงที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้ดีที่สุดคือเพลงบรรเลงที่ไม่มีเนื้อร้อง เพราะจำให้เด็กได้ใช้พลังในการคิดจินตนาการสร้างสรรค์ได้ดีกว่า ซึ่งเพลงบรรเลงที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการนั้นมีอยู่ 2 ประเภท

     1) เพลงบรรเลงที่มีทำนองและจังหวะเร็ว จะทำให้เด็กมีอารมณ์แจ่มใส สนุกสนาน รู้สึกคึกคักอยากกระโดดโลดเต้น ยักย้ายส่ายตัว ซึ่งเพลงประเภทนี้จะกระตุ้นให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดท่าทางเคลื่อนไหวไปตามท่วงทำนองและจังหวะของเพลง

     ตัวอย่างของเพลงบรรเลงที่มีทำนองและจังหวะเร็วที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้ดี เช่น เพลงค้างคาวกินกล้วย (ทำนองไทยโบราณ) เพลง Piano Sonata in A Major (Mozart)

     2) เพลงบรรเลงที่มีทำนองและจังหวะช้า การที่เด็กได้ฟังเพลงบรรเลงที่มีท่วงทำนองและจังหวะช้าที่มีเสียงธรรมชาติ ประกอบ เช่น เสียงลม เสียงนกร้อง เสียงฝนตกเบาๆ เสียงน้ำในลำธารไหล นอกจากจะทำให้เด็กรู้สึกสงบผ่อนคลายและมีสมาธิแล้ว เพลงบรรเลงประเภทนี้ยังส่งผลดีต่อการทำงานของสมองส่วนใหม่ (New Brain) หรือนีโอคอร์เท็กซ์ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อความคิดในทางปรัชญา การคิดคำนวณและความคิดสร้างสรรค์

     ตัวอย่างของเพลงบรรเลงที่มีทำนองและจังหวะช้าที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้ดี เช่น เพลงเขมรไทรโยค (สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์), Jesus Joy of Man's Desiring(Bach)

      การเลือกเพลงสำหรับเด็กเล็กเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสามารถส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพด้านต่างๆ ของเด็กๆ ได้ โดยเพลงที่เลือกนอกจากควรมีลักษณะของเนื้อเพลงดังที่กล่าวมาแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ควรหลีกเลี่ยงการให้เด็กร้องหรือฟังเพลงที่มีเนื้อหาสองแง่สามง่าม หยาบโลนลามกหรือให้เด็กแต่งตัวโป๊ๆ  ไปเต้นไปรำในงานรื่นเริงต่างๆ เพราะจะเป็นการสร้างทัศนคติที่ไม่ดีให้กับเด็กในเรื่องการเป็นคนหยาบกระด้างด้วย

     เพลงเป็นเหมือนดาบสองคมเพราะก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลร้าย ดังนั้นจึงต้องใส่ใจในการเลือกเพลงให้เด็กๆ ได้ร้องได้ฟัง เพราะนั่นไม่ใช่แค่การฟังหรือร้องเพลงเท่านั้น แต่อาจหมายถึงการบ่มเพาะพฤติกรรมให้กับพวกเขาด้วย เสียเวลาสักนิดก่อนเลือกเพลงรับรองว่าเพลงจะให้สิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ ที่น่ารักของเราอย่างแน่นอน
ขอขอบคุณภาพประกอบและบทความ : momchannel

Week 1-3 : สัปดาห์ที่ 1-3 ของการตั้งครรภ์
เซลล์ไข่เริ่มกลายเป็นตัวอ่อนและเจ...
2013-04-05

10 คำชมที่ลูกควรได้ยิน
10 คำชมที่ลูกควรได้ยิน (จากปากเรา)...
2013-06-10

การอาบน้ำเด็กทารกอย่างถูกวิธี
วันนี้เราเลยมีวิธีที่จะทำให้เด็กส...
2013-05-21

พัฒนาการของลูกน้อยช่วงวัย 4-6ปี และของเล่นที่เหมาะสม
พัฒนาการของลูกน้อยช่วงวัย 4-6ปี และข...
2013-07-02

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจขณะตั้งครรภ์
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ...
2013-04-25

Week 5 : สัปดาห์ที่ 5 ของการตั้งครรภ์
สัปดาห์นี้ ควรฝากครรภ์ได้แล้วนะ...
2013-03-29

9 วิธีเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์
คุณแม่ที่กำลังอยากจะมาบุตรต้องทำอ...
2013-06-28

การเลือกเพลงสำหรับเด็กๆ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ที่ควรมองข้าม
การเลือกเพลงสำหรับเด็กๆ ไม่ใช่เรื่...
2013-04-05

น้ำอสุจิ..ของเหลวสีขาวขุ่นชวนพิศวง
น้ำอสุจิ..ของเหลวสีขาวขุ่นชวนพิศวง...
2013-04-29

Week 13 : สัปดาห์ที่ 13 ของการตั้งครรภ์
เต้านมของคุณแม่จะมีขนาดใหญ่ขึ้น, ...
2013-03-29