BabyZone Fanpage ภาษาไทย
English
   มุมพ่อแม่ / การตรวจร่างกายระหว่างตั้งครรภ์
บทความและสาระน่ารู้

การตรวจร่างกายระหว่างตั้งครรภ์

การเจาะเลือดตรวจขณะตั้งครรภ์

 

                เมื่อคุณแม่ไปฝากครรภ์แพทย์จะเจาะเลือดตรวจทั่วๆไป เพื่อจะติดตามว่ามีโรคประจำตัวหรือมีโรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์หรือไม่

จะเจาะเลือดเมื่อใด

                เมื่อคุณแม่ไปฝากครรภ์ครั้งแรกแพทย์จะเจาะเลือดตรวจ

การเจาะเลือดตรวจต้องตรวจอะไรบ้าง

                เลือดทั่วไปหรือที่เรียกว่า CBC และกรุปเลือดว่าเป็นกรุ๊ปอะไร

Rh group เป็นการตรวจว่าเลือดคุณพ่อและคุณแม่มี Rh เป็นอย่างไร การตรวจนี้มีความสำคัญ

                ระดับน้ำตาลในเลือด ปกติคนท้องมักจะมีระดับน้ำตาลไม่เกิน 90 มก% หากสูงจะต้องส่งตรวจเพื่อให้ทราบว่าเป็นเบาหวานในขณะตั้งครรภ์หรือไม่

  • ตรวจหาระดับเหล็กในเลือดในกรณีที่คุณแม่เป็นโรคโลหิตจาง
  • หากคุณเป็นโรคโลหิตจางแพทย์จะส่งตรวจว่าคุณเป็นโรคธัลลาสซีเมีย thallasemia
  • ตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ เช่น โรคเอดส์ ไวรัสตับอักเสบ บี ซิฟิลิส
  • ตรวจว่าคุณมีภูมิต่อหัดเยอรมันหรือไม่ หากไม่มีภูมิต้องฉีดวัคซีนก่อนการตั้งครรภ์
  • ตรวจว่าคุณเคยเป็นโรค toxoplasmosis
ขอขอบคุณภาพประกอบและบทความ : siamhealth

 
© Copyright 2001- ภาษาไทย ใช้ได้ดีกับ IE10, Chrome, Firefox 1024x768