BabyZone Fanpage ภาษาไทย
English
   มุมพ่อแม่ / ตรวจหมู่เลือด ตรวจโรค...
บทความและสาระน่ารู้

ตรวจหมู่เลือด

การเจาะเลือดตรวจขณะตั้งครรภ์

   เมื่อคุณแม่ไปฝากครรภ์แพทย์จะเจาะเลือดตรวจทั่วๆไป เพื่อจะติดตามว่ามีโรคประจำตัวหรือมีโรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์หรือไม่

 

จะเจาะเลือดเมื่อใด

   เมื่อคุณแม่ไปฝากครรภ์ครั้งแรกแพทย์จะเจาะเลือดตรวจ

 

การเจาะเลือดตรวจต้องตรวจอะไรบ้าง

  • เลือดทั่วไปหรือที่เรียกว่า CBC และกรุ๊ปเลือดว่าเป็นกรุ๊ปอะไร
  • Rh group เป็นการตรวจว่าเลือดคุณพ่อและคุณแม่มี Rh เป็นอย่างไร การตรวจนี้มีความสำคัญ
  • ระดับน้ำตาลในเลือด ปกติคนท้องมักจะมีระดับน้ำตาลไม่เกิน 90 มก% หากสูงจะต้องส่งตรวจเพื่อให้ทราบว่าเป็น เบาหวานในขณะตั้งครรภ์หรือไม่
  • ตรวจหาระดับเหล็กในเลือดในกรณีที่คุณแม่เป็นโรคโลหิตจาง
  • หากคุณเป็นโรคโลหิตจางแพทย์จะส่งตรวจว่าคุณเป็นโรคธัลลาสซีเมีย thallasemia
  • ตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ เช่น โรคเอดส์ ไวรัสตับอักเสบ บีซิฟิลิส
  • ตรวจว่าคุณมีภูมิต่อหัดเยอรมันหรือไม่ หากไม่มีภูมิต้องฉีดวัคซีนก่อนการตั้งครรภ์
  • ตรวจว่าคุณเคยเป็นโรค toxoplasmosis หรือไม่
ขอขอบคุณภาพประกอบและบทความ : baby.kapook.com

 
© Copyright 2001- ภาษาไทย ใช้ได้ดีกับ IE10, Chrome, Firefox 1024x768